Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/114/2015 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 21 grudnia 2015r.

zmieniająca Uchwałę nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 późn.zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm. ) na wniosek Burmistrza Toszka:

Rada Miejska w Toszku, uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek, § 5 otrzymuje brzmienie: " § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2016r."

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Toszek.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Krzysztof Klonek


Uzasadnienie

W związku z opublikowaniem obwieszczenia Ministra Finasów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2016 rok oraz zgodnie z art.37 ustawy z dnia 23 lipca 2015r. o rewitalizacji, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe