Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/58/2015 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Żarnowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045)

Rada Gminy w Żarnowcu
uchwala

§ 1. Dokonuje się następujących zmian: w §1 pkt 1) w załączniku Nr 1 wykreśla się : POUCZENIE Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie Karnym Skarbowym. w §1 pkt 2) w załączniku Nr 2: pkt I. otrzymuje brzmienie:

I. OŚW I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

70. Imię

71. Nazwisko

72. Data wypełnienia

73. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

pouczenie otrzymuje brzmienie: W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku z poz. 67 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) w §1 pkt 3) w załączniku Nr 3: pkt J. otrzymuje brzmienie:

I. OŚW J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

50. Imię

51. Nazwisko

52. Data wypełnienia

53. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

pouczenie otrzymuje brzmienie: W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku z poz. 44 albo z poz.47 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) w §1 pkt 4 w załączniku Nr 4: pkt I. otrzymuje brzmienie:

I. OŚW I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

50. Imię

51. Nazwisko

52. Data wypełnienia

53. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

pouczenie otrzymuje brzmienie: W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku z poz. 52 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) zmienić zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe