Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307)

ogłasza się

zmianę statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach wynikającą z uchwały Nr CXXXII/22/2015 Zgromadzenia Związku z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku oraz treścią uchwał Rad Gmin uczestników Związku.

W statucie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2015r. poz. 3232 wprowadza się zmianę § 2 polegającą na dodaniu kolejnego pkt 29 w brzmieniu "Lędziny".

Zmianę statutu Związku wpisano w dniu 22 grudnia 2015r. do Rejestru związków międzygminnych.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Jarosław Wieczorek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe