Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 606/15 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w okręgu wyborczym nr 3

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045 i poz. 1923), w związku z postanowieniem nr DBB-763-13/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Zofii Augusty Żelazo (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 22 grudnia 2015 r., poz.7478), zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Pani Zofii Augusty Żelazo przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 3.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 20 marca 2016 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z wyjątkiem tiret trzynaste w załączniku do zarządzenia, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wojewoda Śląski


Jarosław Wieczorek


Załącznik do Zarządzenia Nr 606/15
Wojewody Śląskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

Termin wykonania

czynności wyborczej*)

Treść czynności wyborczej

do dnia 31 grudnia 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w okręgu wyborczym nr 3

do dnia 10 stycznia 2016 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój, informacji o okręgu wyborczym nr 3, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, w okręgu wyborczym nr 3

do dnia 20 stycznia 2016 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju

do dnia 25 stycznia 2016 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego
w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju

do dnia 9 lutego 2016 r.

do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 3, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

do dnia 19 lutego 2016 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój, informacji o numerze i granicach części obwodu głosowania nr 1 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju, właściwej dla głosowania korespondencyjnego i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika oraz o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju

do dnia 28 lutego 2016 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą
w Goczałkowicach-Zdroju numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w okręgu wyborczym nr 3

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą
w Goczałkowicach-Zdroju Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

- przekazanie przez Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój wyborcom w części obwodu głosowania nr 1, w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o terminie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do dnia 29 lutego 2016 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Goczałkowicach-Zdroju
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do dnia 11 marca 2016 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w dniu 18 marca 2016 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 19 marca 2016 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju spisu wyborców

w dniu 20 marca 2016 r.

godz. 700 -2100

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej
w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe