Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/130/2015 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595 ze zm.[1])) i art. 42 ust 2 pkt 4 w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 618, zm. z 2014 r. poz. 1138.) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Załącznika Nr 1 Statutu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej.

1. W pozycji: "Szpital 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40; tel. 265 - 16 - 44":

1) zapis brzmiący: "Oddział Urazowo - Ortopedyczny - 30 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej" otrzymuje brzmienie: "Oddział Urazowo - Ortopedyczny - 19 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej".

2) zapis brzmiący: "Oddział Udarowy - 16 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej" otrzymuje brzmienie: "Oddział Udarowy - 18 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/130/2015
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (zawarte w Uchwałach Nr 26/2015 oraz Nr 27/2015 Rady Społecznej PZZOZ z dnia 24.09.2015r.),
dotyczące zmniejszenia liczby łóżek w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym oraz zwiększenia liczby łóżek
w Oddziale Udarowym.

Likwidacja 11 łóżek w Oddziale Urazowo - Ortopedycznym zlokalizowanym w Czeladzi
przy ul. Szpitalnej 40 podyktowana jest koniecznością dostosowania do wymagań określonych w rozdziale 3, § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012.poz.739 z późn. zm.), cyt.: "Łóżka w pokojach łóżkowych są dostępne z trzech stron,
w tym z dwóch dłuższych". Zmniejszenie liczby łóżek nie wpłynie na jakość udzielanych świadczeń,
natomiast pozwoli na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, poprawi przebywającym pacjentom komfort pobytu oraz opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, a także dostosuje i zoptymalizuje
ich liczbę do rzeczywistych potrzeb.

Ponadto, ze względu na duże zapotrzebowanie na świadczenia A51 tj. udar mózgu - leczenie trombolityczne i A48 tj. kompleksowe leczenie udarów mózgu oraz przekraczanie kontraktu w ww. zakresie
w Oddziale Udarowym zlokalizowanym w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40, istnieje zasadność zwiększenia liczby łóżek w tym oddziale z 16 do 18. Zmiana ta zwiększy dostęp do realizowanych świadczeń,
poprawi komfort pobytu pacjenta oraz umożliwi wnioskowanie o dodatkowe środki w ramach kontraktu.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U.2014.167 j.t.)
treść przedmiotowej uchwały została przedstawiona do zaopiniowania Związkom Zawodowym
oraz Organizacjom Związkowym działającym przy PZZOZ Będzin ul. Małachowskiego 12.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Radosław Baran


[1]) Zm. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe