Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art.220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 196 903 606 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 187 934 034 zł,

dochody majątkowe w wysokości 8 969 572 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 193 324 367 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 177 592 230 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 15 732 137 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 3.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetową miasta w wysokości 3 579 239 zł, która zostanie przeznaczona na:

a) planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie - 1 979 239 zł,

b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie - 1 600 000 zł.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 579 239 zł, zgodnie z Tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 15.000.000 zł.

2. Ustala się potencjalną kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2016 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 81.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 5 224 000 zł, z tego :

rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych

w wysokości 500 000 zł,

rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550 000 zł,

rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne w wysokości 4 174 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w wysokości 1 000 000 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8 000 000 zł.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 1 596 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 29 935 653 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku oraz plan wydatków nimi finansowanych w wysokości:

dochody w kwocie 5 173 250 zł,

wydatki w kwocie 5 173 250 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust.1a niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Budżet Miasta Będzina na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 2


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 3


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 4


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe