Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski

Tekst pierwotny

Na podstawie art.90f i 90m ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. Poz. 1515)

Rada Gminy Chełm Śląski

uchwala:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chełm Śląski, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 30 października 2012r., § 3 otrzymuje brzmienie:

W zależności od sytuacji materialnej uczniów/słuchaczy i ich rodzin ustala się miesięczną wysokość stypendium szkolnego:

a/ przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza do 40% kryterium dochodowego - 100zł.,

b/ przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza od 40% do 80% kryterium dochodowego - 97zł.,

c/ przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza powyżej 80% kryterium dochodowego - 95zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym, określona w § 1, obowiązuje od dnia 1 listopada 2015r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe