Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/163/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie dopuszczalności zapłaty podatków innym instrumentem płatniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 61a § 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613; ze zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Dopuścić zapłatę podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta Świętochłowice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe