Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/165/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz U z 2014 r., poz. 849; z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala co następuje:

§ 1. Określić wzory formularzy stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

1) Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) - załącznik nr 1

2) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - załącznik nr 2

3) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - załącznik nr 3

4) Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B)-załącznik nr 4

5) Załącznik do informacji: Dane o współmałżonku (ZN-1/M) - załącznik nr 5

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III 16/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/165/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/165/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/165/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/165/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/165/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe