Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/167/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399, z późn. zm.), art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484, z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz.1399, z późn. zm.) - od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, o której mowa w § 1, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny w wysokości 12,90 zł miesięcznie.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za odbiór oraz zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,00 miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę za jeden odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika:

1) 120 l - 18,00 zł;

2) 240 l - 30,00 zł;

3) 1100 l - 108,00 zł;

5) 5000 l - 480,00 zł;

6) 7000 l - 600,00 zł;

7) za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne - 18,00 zł;

8) za worek 60l na zmieszane odpady komunalne - 10,00 zł.

4. Od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy na których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się wyższą stawkę za jeden odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika:

1) 120 l - 36,00 zł;

2) 240 l - 60,00 zł;

3) 1100 l - 216,00 zł;

5) 5000 l - 960,00 zł;

6) 7000 l - 1200,00 zł;

7) za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne - 36,00 zł;

8) za worek 60l na zmieszane odpady komunalne - 20,00 zł.

5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomość zamieszkała i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 lub 2 i ust. 3 lub 4.

6. Od właściciela garażu ustala się stawkę za jeden odbiór odpadów komunalnych umieszczonych w worku o pojemności 120 l w wysokości 2,00 zł.

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości zadeklarowanych pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 2 ust. 3 lub 4.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 2 i 4 określa odrębna uchwała.

§ 4. Traci moc Uchwały nr VI/55/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe