Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV.197.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 listopada 2015 r. nr XIII.178.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2016 r. oraz zwolnień z tego podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., Poz.1515), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje

§ 1. 1. W uchwale Rady Miasta Wojkowice nr XIII.178.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2016 r. oraz zwolnień z tego podatku dokonuje się następujących zmian:

1) w tabeli zamieszczonej pod treścią paragrafu 1 ustęp 2) litera c) dokonuje się zmiany stawek podatku, według zestawienia zamieszczonego w tabeli poniżej:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne zawieszenie osi jezdnej lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

Dwie osie

12

25

1 550,00 zł

1 680,00 zł

25

31

1 800,00 zł

1 900,00 zł

31

-

1 900,00 zł

2 200,00 zł

Trzy osie i więcej

12

40

2 200,00 zł

2 396,00 zł

40

-

2 396,00 zł

3 100,00 zł

2) w tabeli zamieszczonej pod treścią paragrafu 1 ustęp 3 dokonuje się zmiany stawek podatku, według zestawienia zamieszczonego w tabeli poniżej: równej lub wyższej niż 12 ton według poniższego zestawienia:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne zawieszenie osi jezdnej lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

Jedna oś

12

25

970,00zł.

1 099,00zł.

25

-

1 139,00zł.

1 270,00zł.

Dwie osie

12

28

1 293,00zł.

1 410,00zł.

28

33

1 450,00zł.

1 580,00zł.

33

40

1 634,00zł.

1 763,00zł.

40

-

1 880,00

2 233,00zł

Trzy osie i więcej

12

40

1 681,00zł.

1 810,00zł.

40

-

2 009,00zł.

2 268,00zł.

§ 2. 2. Pozostałe postanowienia uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XIII.178.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2016 r. oraz zwolnień z tego podatku pozostają bez zmian.

§ 3. 3. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Wojkowicach.

§ 4. 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r., lecz nie wcześniej, niż po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe