Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/177/2015 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 6 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm. ), art. 6 a ust. 12 i 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
u c h w a l a :

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie § 1 ust. 1 w uchwale Nr XI/127/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej o treści:

Wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), rolnego (IR-1) i leśnego (IL-1), wzory deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), rolny (DR-1) i leśny (DL-1) oraz wzory załączników do deklaracji na podatek od nieruchomości - Dane o budowlach lub ich częściach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (ZN-1), Dane o budynkach (ZN-2) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-3) określono w uchwale Nr XIII/148/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji oraz deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.".

§ 2.

Wprowadzić nowe brzmienie § 1 ust. 3 w w/w uchwale o treści:

Układ informacji i powiązań między nimi w informacjach w formacie elektronicznym określonym w ust.2 jest zgodny ze wzorami informacji określonymi w uchwale Nr XIII/148/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 listopada 2015 r., o których mowa w ust. 1".

§ 3.

Wprowadzić nowe brzmienie § 1 ust. 4 w w/w uchwale o treści:

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracjach w formacie elektronicznym określonym w ust.2 jest zgodny ze wzorami deklaracji określonymi w uchwale Nr XIII/148/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 listopada 2015 r. i uwzględnia możliwość dołączenia załącznika ZN-1, ZN-2, ZN-3, których wzór określono w uchwale, o której mowa w ust. 1, a który będzie stanowił podsekcję dokumentu XML deklaracji na podatek od nieruchomości, o których mowa w ust. 1.".

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XIII/154/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/177/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Zmiana uchwały ma celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W treści uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Gminy Zbrosławice zamiast kolejnego numeru uchwały podejmowanej na tej samej sesji, omyłkowo pojawił się zapis"w uchwale Nr .../15 Rady Gminy Zbrosławice ".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe