Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/180/2015 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice, Rada Gminy Zbrosławice uchwala:

§ 1. Dotacje z budżetu gminy otrzymują podmioty prowadzące na terenie Gminy Zbrosławice, zwanej dalej "Gminą", niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole określone w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej "Ustawą", otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1b ustawy.

2. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole określone w art. 90 ust. 2b ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy.

3. Podmiot prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego określoną w art. 90 ust. 1c ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1c ustawy.

4. Podmiot prowadzący niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego określoną w art. 90 ust. 2d ustawy, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy.

5. Na ucznia niepełnosprawnego dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

6. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego na wniosek podmiotu prowadzącego niepubliczne przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Dotacja udzielana jest na podstawie informacji o aktualnej liczbie uczniów w danym miesiącu, przekazywanej do 15 dnia każdego miesiąca, z tym że w miesiącu grudniu na podstawie informacji przekazanej do dnia 5 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Podmiot dotowany zobowiązany jest do sporządzania rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji do 10 stycznia następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Organowi dotującemu lub innej upoważnionej przez organ dotujący jednostce przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej placówkom, o których mowa w § 2 uchwały. Kontrola, obejmuje w szczególności:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów oraz w rocznym rozliczeniu otrzymanych dotacji, ze stanem faktycznym,

2) prawidłowości wykorzystania dotacji na cele określone w art. 90 ust. 3d ustawy.

2. Dotowany na żądanie organu dotującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez organ dotujący.

3. Warunki oraz tryb zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego, dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobranej lub pobranej w nadmiernej wysokości, jak również sposób naliczania odsetek od kwot dotacji podlegającej zwrotowi określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 5. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jednostce kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 2, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII/393/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania oraz Uchwała Nr XL/504/14 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/393/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/180/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/180/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/180/2015
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn, zm.) Rada Gminy Zbrosławice jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Natomiast zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 357) przedmiotowa uchwała zachowuje moc nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Niniejszy projekt uchwały Rady Gminy wypełnia delegację ustawową.

Dyrektor GZOPO


Aleksandra Hangiel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe