Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ZW.031.3.2015 Zarządu Powiatu Oleskiego; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Powiatem Raciborskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Raciborski - Ryszard Winiarski

2. Członek Zarządu - Andrzej Chroboczek

zwanym dalej " Powierzającym ",

a

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Oleskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta - Stanisław Belka

2. Wicestarosta - Roland Fabianek

zwanym dalej " Przyjmującym "

Działając na podstawie uchwały Nr XIII/125/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, zwanym dalej Ośrodkiem Dokształcania Zawodowego oraz Uchwały Nr IX/64/03 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. 1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Raciborski w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, przy ul. Oleskiej 7, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r., poz. 204).

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Ośrodka Dokształcania Zawodowego imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w Ośrodku Dokształcania Zawodowego.

§ 2. 1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:

- kurs dla klas I - 4 tygodniowy - 469 zł;

- kurs dla klas II - 4 tygodniowy - 469 zł;

- kurs dla klas III - 4 tygodniowy - 469 zł

2. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala się w wysokości nie wyższej niż koszt wymieniony w ust. 1.

3. Należność za każdy kurs przekaże Powierzający przelewem - na konto wskazane przez Przyjmującego na fakturze - w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego działający w imieniu Przyjmującego.

4. Powierzający zastrzega sobie prawo kontroli przekazanej należności.

5. Płatnikiem jest: Powiat Raciborski, 47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4, NIP: 639-198-27-88.

§ 3. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2015/2016.

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy miejscowo Sąd Powszechny.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 9. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powierzający:

Przyjmujący:

Starosta


Ryszard Winiarski


Członek Zarządu


Andrzej Chroboczek

Starosta


Stanisław Belka


Wicestarosta


Roland Fabianek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe