Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1484) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 1 czerwca 2010 roku Nr 98, poz. 1566), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XLII/982/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 czerwca 2014 roku poz. 3166),

2) uchwałą Nr XI/174/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 września 2015 roku poz. 4818)

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 uchwały Nr XLII/982/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 czerwca 2014 roku poz. 3166), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.";

2) § 2 i § 3 uchwały Nr XI/174/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 września 2015 roku poz. 4818), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.".

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR LIV/1241/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)[1]) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)[2])

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej "należnościami", przypadających Miastu Bielsko-Biała oraz Miastu Bielsko-Biała działającym na prawach powiatu, a także jego jednostkom podległym, od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - zwanych dalej "dłużnikami".

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.

§ 2. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości, jeżeli:

1) dłużnik - osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

2) dłużnik - osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) dłużnik - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

2. Należność może być umorzona na uzasadniony wniosek dłużnika. W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1-3 dopuszcza się umorzenie z urzędu jeśli podstawy umorzenia potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej lub jednostek podległych.

3. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi wskazanymi i udokumentowanymi we wniosku, w szczególności możliwościami płatniczymi oraz uzasadnionym interesem Miasta Bielska-Białej, należności pieniężne:

1) mogą być umarzane w części;

2) terminy spłaty całości lub części należności mogą zostać odroczone;

3) płatności całości lub części należności mogą zostać rozłożone na raty.

4. Umorzenie należności mających charakter cywilnoprawny w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. [3]) W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3, gdy ulga udzielona na podstawie niniejszej uchwały dotyczy dłużnika - przedsiębiorcy, a należności są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ulga ta może mieć wyłącznie charakter pomocy de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013r.).

§ 4. [4]) Dłużnik, o którym mowa w § 3, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) [5]) zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz wszelkich zaświadczeń albo oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc de minimis oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających go, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2) [6]) informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

§ 5. [7]) 1. Do umarzania, odraczania terminów spłat lub rozkładania na raty spłat należności są uprawnieni:

1) kierownicy jednostek podległych, do wysokości 3.000,00 zł,

2) w pozostałych przypadkach Prezydent Miasta Bielska-Białej, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Przez należność, o której mowa w ust. 1 i 3 rozumie się należność obejmującą należność główną, jej oprocentowanie oraz inne należności uboczne.

3. Do umarzania, odraczania terminów spłat lub rozkładania na raty spłat należności przypadających Urzędowi Miejskiemu uprawniony jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli dana należność przekracza kwotę 100.000,00 zł, jej umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty spłat, w całości lub w jakiejkolwiek części, wymaga uprzedniej zgody Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

§ 6. 1. Z zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części na raty, udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą sporządzane są sprawozdania zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 sporządzane są w terminach:

- za półrocze - do 20 lipca roku budżetowego;

- po zakończeniu roku budżetowego - do 10 lutego roku następnego.

§ 7. Wnioski o umorzenie należności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr LVIII/1825/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 72, poz. 2033 z 19.06.2006r.).

§ 91. [8]) Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego[9]).


Załącznik do załącznika
Zalacznik.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.

[3]) W brzmieniu określonym w § 1 pkt 1 uchwały Nr XLII/982/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 3166), która weszła w życie 24 czerwca 2014 r.

[4]) W brzmieniu określonym w § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[5]) W brzmieniu określonym w § 1 pkt 1 uchwały Nr XI/174/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/1241/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Miasta Bielska-Białej i jego jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 4818), która weszła w życie 13 października 2015 r.

[6]) W brzmieniu określonym w § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[7]) W brzmieniu określonym w § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 5.

[8]) W brzmieniu określonym w § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 5.

[9]) Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 1 czerwca 2010 roku, poz. 1566 i weszła w życie 15 czerwca 2010 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe