Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat nr 7 Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 4 wraz z załącznikami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.)

§ 1. Dnia 22 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2444/82/V/2015 przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

§ 2. Treść Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zamieszczona jest na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

§ 3. Zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będą stosowane od dnia 22 grudnia 2015 roku.

z up. Marszałka Województwa Śląskiego
Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego


Małgorzata Staś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe