Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1445), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 103.191.225 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1)dochody bieżące w wysokości 95.143.743 zł.,

2)dochody majątkowe w wysokości 8.047.482 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 105.359.858 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1)wydatki bieżące w wysokości 93.076.684 zł.,

2)wydatki majątkowe w wysokości 12.283.174 zł.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego obejmują:

1)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 2.168.633 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 3.979.328 zł., i rozchody w wysokości 1.810.695 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 8.000.000 zł.

§ 7. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 8.000.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

1)dokonywania zmian w planie wydatków dokonywanych w formie przeniesień wydatków, takich jak: zmiany w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w ramach działu, zmiany w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz zmiany w ramach działu polegające na przenoszeniu wydatków między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych,

2)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków,

3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na rok 2016 wynikających z art. 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, na realizację zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości 105.300 zł.,

2)celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 173.100 zł.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2016, do kwoty 2.000.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Wajda


Załącznik do Uchwały Nr XIV/131/2015
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe