Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/95/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój dotyczącej ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 , art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój (Dz.U. Woj.Śląskiego z 2013r. ,poz.435 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice -Zdrój.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Jacek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe