Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/106/2015 Rady Gminy Godów

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie nadania nazw ulic w Łaziskach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie uchwały nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Godów
uchwala:

§ 1. Nadać nazwę ulicy "Słoneczna" drodze gminnej na działce nr 349 w sołectwie Łaziska, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.

§ 2. Nadać nazwę ulicy "Górna" drodze gminnej na działce nr 1583/416 w sołectwie Łaziska, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/106/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

w sprawie nadania nazw ulic w Łaziskach


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/106/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

w sprawie nadania nazw ulic w Łaziskach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe