Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 102/XIV/15 Rady Gminy Janów

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2015r. poz. 1440 z późn. zm)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1.

1. Umożliwić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janów na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janów stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała nr 49/IX/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Janów


Stefan Zatoński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XIV/15
Rady Gminy Janów
z dnia 29 grudnia 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JANÓW

§ 1.

ZASADY UZYSKANIA ZGODY NA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JANÓW

1. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janów następuje na podstawie wniosku przedłożonego przez operatora lub przewoźnika.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych
w wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

b) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

c) mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Gminy Janów.

§ 2.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janów jest nieodpłatne.

2. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać
na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, za wyjątkiem postojów wynikających z rozkładów jazdy, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

3. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do:

a) zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku
w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować przystanku
dla innych użytkowników,

b) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i niepełnosprawnym,

c) wywieszenia na urządzeniu przystankowym (wiacie lub słupku) rozkładu jazdy
ze swoim logo i niezbędnymi danymi dotyczącymi świadczonych usług przewozowych,

d) każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładów jazdy i ilości przystanków z których korzysta,

e) utrzymania porządku i czystości na przystankach z których korzysta.

§ 3.

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU

1. Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych
w przypadku, gdy uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki,

2. Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana
w przypadku stwierdzenia:

a) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia
w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

b) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

c) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

d) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/XIV/15
Rady Gminy Janów
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JANÓW

Lp.

Miejscowość

Ulica

Nazwa przystanku

1.

Apolonka

-

Apolonka

2.

Bystrzanowice

-

Bystrzanowice

3.

Bystrzanowice Dwór

ul. Górska

Bystrzanowice Dwór

4.

Bystrzanowice Dwór

ul. Górska

Bystrzanowice Dwór Holendrów

5.

Czepurka

-

Czepurka

6.

Czepurka

-

Czepurka I

7.

Góry Gorzkowskie

-

Góry Gorzkowskie

8.

Hucisko

-

Hucisko I

9.

Hucisko

-

Hucisko II

10.

Janów

pl. Grunwaldzki

Janów

11.

Janów

ul. Częstochowska

Janów I

12.

Janów

ul. Szkolna

Janów Szkoła

13.

Lgoczanka

-

Lgoczanka I

14.

Lgoczanka

-

Lgoczanka II

15.

Lgoczanka

-

Lgoczanka Szkoła

16.

Lipnik

-

Lipnik

17.

Lusławice

-

Lusławice I (Kolonia)

18.

Lusławice

-

Lusławice II (Szkoła)

19.

Lusławice

-

Lusławice III (Centrum)

20.

Lusławice

-

Lusławice IV (Przejazd)

21.

Lusławice

-

Lusławice V

22.

Okrąglik

-

Okrąglik I

23.

Okrąglik

-

Okrąglik II

24.

Ostrężnik

ul. J. Kurpińskiego "Ponurego"

Ostrężnik

25.

Pabianice

-

Pabianice Górka

26.

Pabianice

-

Pabianice Centrum

27.

Pabianice

-

Pabianice Brus

28.

Piasek

ul. Częstochowska

Piasek

29.

Piasek

ul. Żurawska

Piasek Szkoła

30.

Ponik

ul. Kielecka

Ponik Kielecka

31.

Ponik

-

Ponik Wczasowa

32.

Siedlec

ul. Szkolna

Siedlec K/Janowa

33.

Siedlec

ul. Tartaczna

Siedlec skrz. k/Janowa

34.

Siedlec

ul. Częstochowska

Siedlec Krzyże

35.

Siedlec

ul. Częstochowska

Siedlec Piekło

36.

Siedlec

-

Siedlec Źródła

37.

Siedlec

ul. Częstochowska

Siedlec I

38.

Siedlec

ul. Polna

Siedlec Polna

39.

Skowronów

-

Skowronów

40.

Skowronów

-

Skowronów I

41.

Skowronów

-

Skowronów II

42.

Śmiertny Dąb

-

Śmiertny Dąb

43.

Śmiertny Dąb

ul. Zielona

Śmiertny Dąb I

44.

Sokole Pole

-

Sokole Pole

45.

Sokole Pole

-

Sokole Pole I

46.

Teodorów

-

Teodorów

47.

Teodorów

-

Teodorów I

48.

Zagórze

-

Zagórze

49.

Zagórze

-

Zagórze I

50.

Złoty Potok

ul. Kościuszki

Złoty Potok

51.

Złoty Potok

ul. Kościuszki

Złoty Potok I

52.

Złoty Potok

ul. Kościuszki

Złoty Potok (os. Parkowe)

53.

Żuraw

ul. Kościelna

Żuraw Kościół

54.

Żuraw

ul. Kościelna

Żuraw (Centrum)

55.

Żuraw

ul. Lipnicka

Żuraw I

56.

Żuraw

-

Żuraw II

57.

Żuraw

ul. Lipnicka

Żuraw III

58.

Żuraw

ul. Częstochowska

Kol. Żurawska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe