Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 211, art. 212 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek


Załącznik do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe