| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/151/15 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie określania warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu

Na podstawie art.221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 715) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Zawiercie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu poprzez udzielanie dotacji na realizację celów publicznych określonych w § 3 uchwały, w tym:

a) tryb postępowania o udzielenie dotacji,

b) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego i wykorzystania dotacji,

c) cele publiczne z zakresu sportu , które Gmina Zawiercie zamierza osiągnąć w wyniku udzielanych dotacji.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

3. O dotację, o której mowa w ust. 1 , mogą ubiegać się kluby sportowe, działające na terenie Gminy Zawiercie, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową określoną w art. 126 i 221 ust. 2-4 ustawy o finansach publicznych, która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały;

2) klubie sportowym - należy przez to rozumieć organizację wymienioną w art.3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

3) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały;

4) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot określony w § 1 ust. 3 uchwały, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

5) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot określony w § 1 ust. 3 uchwały, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu ;

6) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Gminą Zawiercie, w imieniu której działa Prezydent Miasta Zawiercie i podmiotem określonym w § 2 pkt. 4 uchwały, której treść reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Zawiercie będzie służyło realizacji co najmniej jednego z następujących celów publicznych:

1. poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zawiercie;

2. zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Zawiercie do działalności sportowej;

3. zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców;

4. pobudzaniu kreatywności i wpływu społeczeństwa na rozwój sportu na terenie Gminy Zawiercie;

5. kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Zawiercie poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakupu sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji, o której mowa ust. 1, nie mogą być finansowanie lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone,

3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

§ 5. Jeśli otrzymana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (t.j. Dz. Urz. UE C, Nr 115 z 9.5. 2008r.) warunkiem rozpatrzenia wniosku o dotację jest łącznie:

1. dochowanie ze strony wnioskodawcy wymagań z rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013 r. Nr 352);

2. przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w § 9 ust. 2 uchwały.

§ 6. 1. Formą zapłaty z budżetu Gminy Zawiercie dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały może być przekazanie beneficjentowi, po zawarciu umowy, środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta po zawarciu umowy.

2. O formie wypłaty dotacji decyduje Prezydent Miasta Zawiercie w ogłoszeniu o konkursie projektów określonym w § 8 uchwały.

3. Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 7. Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Gminy Zawiercie, dokonuje się w drodze konkursu projektów lub na zasadach określonych w § 12 uchwały.

§ 8. 1. Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza konkurs projektów, w którym określa:

1) przedmiot zgłaszanych projektów,

2) termin zgłaszania wniosków o dotację,

3) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji,

4) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłużej niż do 31 grudnia roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację,

5) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.

2. Prezydent Miasta Zawiercie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. 1 pkt. 2 zamieszcza ogłoszenie o konkursie projektów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawierciu.

§ 9. 1. Wniosek o udzielenie dotacji finansującej w całości lub w części zgłoszony projekt sporządza się na formularzu. Wzór formularza zostanie określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zawiercie.

2. Wniosek o udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, o której mowa w § 5, wymaga dodatkowego przedłożenia dokumentów i informacji określony w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

3. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

4. Prezydent Miasta Zawiercie może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień lub sprostowań wniosku w określonym terminie powoduje brak jego rozpatrzenia.

§ 10. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotacje Prezydent Miasta Zawiercie uwzględnia:

1) dochowanie wymagań formalnych,

2) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w § 3 uchwały,

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowanie konkursu projektów,

4) przedstawioną we wniosku kalkulacje kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu,

5) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,

6) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Zawiercie, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczenia się z otrzymanych środków,

7) Planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną.

§ 11. 1. Wybór projektów dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej.

2. W pierwszym etapie konkursu Prezydent Miasta Zawiercie:

1) dokonuje wyboru projektu lub projektów z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt;

2) powiadamia pisemnie i zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, informując wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone;

3. W ramach drugiego etapu konkursu Prezydent Miasta Zawiercie:

1) uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu z zastrzeżeniem, że:

a) kwota dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 oraz zakres przedsięwzięcia z projektu nie mogą ulec zwiększeniu;

b) przedsięwzięcie z projektu nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do treści ze zgłoszonego wniosku określonego w § 9 uchwały, ani nie będzie odbiegało od przedmiotu określonego dla projektów w ogłoszeniu o konkursie projektów określonym w § 8 ust. 1 pkt.1 uchwały;

c) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres kosztów finansowanych z dotacji,

2) ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów w sposób, o którym mowa ust. 3 pkt. 1 z informacją o projektach wybranych i projektach odrzuconych wraz ze wskazaniem:

a) nazwy projektu;

b) nazwy i adresu wnioskodawcy;

c) opisu przedsięwzięcia objętego projektem;

d) łącznych kosztów projektu;

e) uzasadnienia przyjęcia lub odpowiednio odrzucenia zgłoszonego projektu.

4. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Prezydent Miasta Zawiercie zawiera umowę o dotację, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów określonym w § 7 uchwały może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Prezydenta Miasta Zawiercie lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów lub

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 12. 1. Prezydent Miasta Zawiercie może udzielić dotacji na projekt z pominięciem konkursu projektów, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie przekroczy kwoty 2.000,00 złotych;

2) projekt będzie realizowany w okresie nie dłuższym niż 60 dni;

3) wysokość dotacji na projekt nie spowoduje przekroczenia kwot określonych w ust. 6 i 7.

2. Uznając zgodność projektu z celem określonym w § 3 uchwały, Prezydent Miasta Zawiercie zleca jego realizację, po złożeniu wniosku przez wnioskodawcę. Przepisy § 5 oraz § 9 i § 10 uchwały stosuje się odpowiednio.

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia wniosku Prezydent Miasta Zawiercie zamieszcza wniosek na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w Urzędzie Miasta na tablicy ogłoszeń.

4. Każdy z mieszkańców Gminy Zawiercie, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia wniosku, w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące tego wniosku.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag Prezydent Miasta Zawiercie zawiera umowę o dotację.

6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Prezydenta Miasta Zawiercie temu samemu beneficjentowi, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 złotych.

7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Zawiercie na zasadach z ust. 1-6 nie może przekroczyć 20% kwoty dotacji planowanych w budżecie gminy do udzielenia w trybie niniejszej uchwały.

Rozdział 3.
Umowa o dotację

§ 13. 1. Z beneficjentem dotacji Prezydent Miasta Zawiercie zawiera umowę na realizacje projektu, której treść określa przepis art.221 ust. 3 ustawy wymienionej w § 2 pkt. 1 uchwały.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek zawierający projekt, który został wybrany do realizacji przez Prezydenta Miasta Zawiercie.

Rozdział 4.
Kontrola realizacji zadania celu publicznego i wykorzystania dotacji

§ 14. 1. Prezydent Miasta Zawiercie poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu kontroluje realizację projektu. Kontroli podlega w szczególności:

1) stan realizacji projektu,

2) efektywność i rzetelność jego wykonania,

3) prawidłowość wykorzystania środków z dotacji,

4) prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji księgowo - rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Urzędu Miejskiego w Zawierciu jest imienne upoważnienie od Prezydenta Miasta Zawiercie określające:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,

2) nazwę jednostki kontrolowanej (beneficjenta),

3) zakres przedmiotowy kontroli,

4) czas przeprowadzanej kontroli.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji pisemnie 7 dni przed rozpoczęciem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasookresie jej przeprowadzenia.

4. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje Prezydent Miasta Zawiercie i jednostka kontrolowana (beneficjent) wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu.

6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki (beneficjant) kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym na tyle, na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.

7. Od wystąpienia pokontrolnego określonego w ust. 6 w terminie do 14 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana (beneficjenta) może wnieść zastrzeżenia do Prezydenta Miasta Zawiercie.

8. Podstawą zastrzeżeń określonych w ust. 7 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lun zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Prezydent Miasta Zawiercie powiadamia jednostkę beneficjenta w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

Rozdział 5.
Rozliczenie dotacji

§ 15. 1. W terminie określonym w umowie beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji, w tym z wykonania projektu.

2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być wydatki, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy, o której mowa w § 13 uchwały.

3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez terminowe przedłożenie do Urzędu Miejskiego w Zawierciu prawidłowo wypełnionego druku. Wzór druku, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostanie określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zawiercie.

§ 16. 1. O rozliczeniu dotacji Prezydent Miasta Zawiercie powiadamia beneficjenta pisemnie wraz z dodatkowym powiadomieniem o kwocie dotacji wymaganej do zwrotu i terminie, od kiedy naliczana jest wysokość należnych odsetek od zaległości podatkowych.

2. Odpis informacji z ust. 1 przekazywany jest Radzie Miejskiej w Zawierciu i umieszczany na tablice ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zawiercie na okres 7 dni.

Rozdział 6.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 18. Traci moc uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kaziród

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »