| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/215/15 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 73, nadanego uchwałą Nr XXXIV/372/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. W Statucie Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/372/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich, zwany również MDK, działa na podstawie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Piekarach Śląskich z dnia 14 sierpnia 1970 r., ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), niniejszego statutu oraz właściwych przepisów prawa.";

2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

W Miejskim Domu Kultury funkcjonuje Kino "Zacisze", stanowiące oddział Miejskiego Domu Kultury z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 73.";

3) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Nadzór nad Miejskim Domem Kultury sprawują Rada Miasta Piekary Śląskie i Prezydent Miasta Piekary Śląskie w ramach swoich kompetencji.";

4) § 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Dyrektor MDK realizuje swoje obowiązki przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora.";

5) w § 8 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta Piekary Śląskie na czas określony do trzech lat.

6. Zastępca Dyrektora może być odwołany przed upływem okresu, o który mowa w ust. 5:

1) na własną prośbę,

2) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,

3) w przypadku niewłaściwego wykonywania obowiązków służbowych,

4) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem.";

6) uchyla się § 9,

7) w § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Domu Kultury jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej corocznie w budżecie miasta.";

8) w § 14 uchyla się ust. 3 i 4, a dotychczasowe ust. 5 i 6 otrzymują odpowiednio numerację 3 i 4,

9) uchyla się § 16,

10) § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

MDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia z należytą starannością na zasadach określonych w odrębnych przepisach.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie i Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/196/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2015 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Piotr Buchwald

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »