| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 107/XV/15 Rady Gminy Poczesna

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1.

1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości

wg załącznika nr 1, w tym:

- dochody bieżące

- dochody majątkowe

38.046.490 zł

36.881.490 zł

1.165.000 zł

2.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości

0,00 zł

3.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości

wg załącznika nr 2, w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

36.646.490 zł

35.435.167 zł

1.211.323 zł

4.

Ustala się rozchody budżetu na kwotę

wg załącznika nr 2, w tym:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

1.400.000 zł

1.400.000 zł

§ 2.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości:

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości

155.000 zł

95.000 zł

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości,

która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych

- kredytów

- pożyczek

1.400.000zł

980.000 zł

420.000 zł

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 3 w wysokości:

3.443.094 zł

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wg załącznika nr 4 w wysokości:

790.827 zł

§ 6.

Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2016 wg załącznika nr 5, w wysokości:

150.000 zł

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości:

3. Ustala się wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii w wysokości:

390.000 zł

380.000 zł

10.000 zł

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości:

3.000.000 zł

§ 9. Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w 2016r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Z budżetu Gminy udziela się dotacji:1. celowej, na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w wysokości 200.000 zł

2. celowej, na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego dla Miasta Częstochowa wg porozumienia w wysokości 3.260.000 zł

3. podmiotowej, na zadanie własne gminy z zakresu wychowania przedszkolnego, realizowany przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty 100.000 zł

4. podmiotowej, dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 775.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2016r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 353.431 zł zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014r. poz. 301) wg załącznika nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016r. wg załącznika Nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki w wysokości 3.000.000

2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr NR 107/XV/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »