Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.83.2015 Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70a ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U., Nr 46, poz. 430) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 800,00 złotych za semestr.

2. Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest przyznawane:

1) studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej;

2) studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki;

3) studia podyplomowe z zakresu socjoterapii;

4) studia podyplomowe z zakresu informatyki i technologii informacyjnych;

5) studia podyplomowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa;

6) studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego;

7) studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa z informacją naukową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Konecki


Załącznik do uchwały Nr 0007.83.2015
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016,
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów

L.p.

Podmiot uprawniony

Kwota

(zł)

1

Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach

3 622,00

2

Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy

7 358,00

3

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie

7 205,00

4

Szkoła Podstawowa w Goleszowie

12 511,00

5

Gimnazjum w Goleszowie

11 020,00

6

Przedszkole Publiczne w Goleszowie

7 600,00

7

Urząd Gminy Goleszów

12 441,00

RAZEM:

61 757,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe