Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.86.2015 Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Goleszów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Goleszów, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr 0007.71.2013 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Goleszów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 7294).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Konecki


Załącznik do uchwały Nr 0007.86.2015
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Goleszów

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Goleszów, zwanymi dalej "cmentarzami".

§ 2. 1. Cmentarze stanowiące własność Gminy Goleszów zlokalizowane są w:

1) Bażanowicach przy ul. Spokojnej,

2) Dzięgielowie przy ul. Cieszyńskiej,

3) Goleszowie przy ul. Astrów,

4) Lesznej Górnej przy ul. Głównej.

2. Biuro Zarządcy cmentarzy, zwanego dalej Zarządcą, mieści się w Goleszowie przy ul. Zakładowej 12.

3. Sprawy administracyjne związane z organizacją pogrzebu, wykopaniem grobu, wykonaniem robót kamieniarskich i budowlanych na cmentarzach załatwiane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Goleszów.

4. Cmentarze dostępne są codziennie od godz. 7:00 do godz. 22:00, za wyjątkiem dni: 31 października oraz 1 i 2 listopada, w których cmentarze dostępne są całodobowo.

5. Ceremonie pogrzebowe na terenach cmentarzy mogą odbywać się w godzinach od 8.00 do zmierzchu.

6. Prace grabarskie winne być rozpoczęte co najmniej 1 dobę przed planowanym pogrzebem w miejscu pochówku ustalonym z Zarządcą.

7. Opłaty za korzystanie z cmentarzy wnoszone są na konto bankowe Gminy Goleszów lub wpłacane w kasie Urzędu Gminy. Informacja o wysokości obowiązujących opłat podawana jest do wiadomości na tablicach informacyjnych cmentarzy.

§ 3. 1. Na terenie cmentarzy należy:

1) zachować ciszę i powagę,

2) utrzymywać w porządku i czystości groby oraz ich najbliższe otoczenie.

§ 4. 1. Na terenie cmentarzy zabrania się:

1) wjazdu karawanem pogrzebowym, z zastrzeżeniem ust. 2,

2) wjazdu pojazdami mechanicznymi, z zastrzeżeniem ust. 2,

3) samowolnego odstąpienia miejsca pochowania osobom trzecim,

4) przebywania dzieci do lat 13 bez opieki dorosłych,

5) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników osób niepełnosprawnych),

6) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

7) składowania odpadów poza przeznaczonymi do tego celu pojemnikami,

8) składowania materiałów rozbiórkowych, ziemi, narzędzi i sprzętu.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek organizatora pogrzebu, Zarządca może zezwolić na wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi oraz karawanem pogrzebowym.

§ 5. Wszelkie przypadki kradzieży, zniszczenia i dewastacji obiektów, urządzeń infrastruktury cmentarnej, zieleni, nagrobków czy ich dekoracji oraz innych przedmiotów znajdujących się na terenie cmentarzy należy zgłaszać Zarządcy.

§ 6. 1. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzyskanie zgody na wykonanie prac kamieniarskich i budowlanych nie jest wymagane przy wykonywaniu:

1) drobnych prac kamieniarskich (umieszczenie zdjęcia, wykucie liter, itp.),

2) drobnych prac budowlanych (uzupełnienie spoin, itp.),

3. Wykonanie prac kamieniarskich i budowlanych, o których mowa w ust. 2 wymaga zgłoszenia Zarządcy.

4. Na terenie cmentarzy prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.

5. Wykonywanie prac nie może zakłócić spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

6. Podczas wykonywania prac, o których mowa w ust. 1:

1) nie wolno zastawiać przejść materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać nieuporządkowanego terenu, na którym były wykonywane prace; materiały sypkie, oraz ziemię z wykopów wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych lub w specjalnych pojemnikach,

2) miejsce wykonywania prac należy zabezpieczyć i oznaczyć w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom przebywającym na cmentarzu.

7. Zabrania się wykonywania wylewek betonowych jako fundamentów nagrobków oraz przy zagospodarowaniu otoczenia grobów.

8. Wykonawcom prac zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarskich i budowlanych do pojemników na cmentarzach.

§ 7. Wykaz grobów nieopłaconych może być podawany przez Zarządcę do publicznej wiadomości. Każdy nieoznaczony grób może zostać oznaczony tabliczką z napisem "brak prolongaty grobu".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe