Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 81/XVII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/VII/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina, z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny

Na podstawie art.14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515)

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 2 ust. 4 Uchwały Nr 33/VII/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się 100% zwolnienie z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.".

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 50/XI/2015 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/VII/2011 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zygmunt Mrożek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe