Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 111/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska

z dnia 29 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 19 pkt 2 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale NR 34/VII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 837) wprowadza się zmianę § 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


Edward Bałdyga

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe