Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 98/XV/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Koziegłowy w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

§ 1. Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Koziegłowy wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

L.P

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Punktacja

Kryterium 1

Średnia ocen kandydata ze świadectwa minimum 4,75 oraz wynik sprawdzianu minimum 70% z obu części.

Świadectwo szkoły podstawowej i dokument potwierdzający wyniki sprawdzianu

5

Kryterium 2

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w danej placówce.

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka

4

Kryterium 3

Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka

2

Kryterium 4

Szkoła obwodowa kandydata zlokalizowana jest dalej niż szkoła pierwszego wyboru w stosunku do miejsca zamieszkania

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka

1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy


Joanna Kołodziejczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe