Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/125/2015 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie poszczególnych rodzajów wodnego sprzętu pływającego w strzeżonej przystani w roku 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym
( tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 1445 ) oraz art.31 ust.1.2 .3 z dnia 18 sierpnia 2011r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( DZ.U. z 2011r. Nr 208 poz. 1240 ze zm. ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2015r.w sprawie maksymalnych opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016r. ( MP z 2015r. poz. 806 )

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się maksymalną wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w wysokości :

1) usunięcie roweru wodnego lub skutera wodnego - 54zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 18zł

2) usunięcie poduszkowca -105zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 34zł

3) usunięcie statku o długości kadłuba do 10m - 127zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 54zł

4) usunięcie statku o długości kadłuba do 20m - 158zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 105zł

5) usunięcie statku o długości kadłuba powyżej 20m - 209zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 159zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żywcu

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Żywcu Nr II/25/2014 z dnia 29.grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z obszaru wodnego przechowywanie w przystani poszczególnych rodzajów wodnego sprzętu pływającego

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady


Roman Rokita

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe