Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/127/2015 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki oraz warunków i sposobu i ich przyznawania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) i art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm.)

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Świadczeniami przyznawanymi w ramach pomocy zdrowotnej są objęci nauczyciele oraz nauczyciele emeryci, renciści oraz osoby otrzymujące nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki.

§ 2.

Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi pieniężnej.

§ 3.

1. Pomoc zdrowotną przyznaje się osobom uprawnionym, które ponoszą koszty w związku z:

1) przewlekłą lub ciężką chorobą,

2) długotrwałym pobytem w szpitalu i koniecznością dalszego leczenia poza szpitalem lub rehabilitacją,

3) koniecznością korzystania z usług lekarzy specjalistów, w tym poza miejscem zamieszkania,

4) koniecznością kosztownego leczenia farmakologicznego,

5) koniecznością zakupu sprzętu specjalistycznego do długotrwałego użytku czy środków

opatrunkowych stosowanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej jest uzależniona od okoliczności określonychw ust. 1,
a także od:

1) sytuacji materialnej nauczyciela, którego wniosek dotyczy,

2) wysokość udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

3) wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w danym roku budżetowym,

4) liczby złożonych wniosków.

§ 4.

1. Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy zdrowotnej wszczyna się na wniosek uprawnionego.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty o chorobie nauczyciela tj. z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia osoby uprawnionej,

2) dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające poniesione koszty leczenia lub zakup sprzętu, w roku w osoba uprawniona występuje z wnioskiem,

3) oświadczenie o dochodach netto przypadających na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

3. Dyrektor szkoły ubiegający się o pomoc zdrowotną składa wniosek bezpośrednio do Starosty Żywieckiego, który rozpatruje Starosta lub osoba przez niego upoważniona, a nauczyciele składają wnioski do dyrektora szkoły, w której są aktualnie zatrudnieni lub byli zatrudnieni, w terminach do dnia 15 maja lub do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego.

4. Dyrektor szkoły potwierdza zatrudnienie nauczyciela lub fakt odejścia na emeryturę lub rentę z
danej szkoły oraz potwierdza przedstawione we wniosku okoliczności.

§ 5.

1. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości podejmuje Starosta Żywiecki lub upoważniona przez niego osoba.

2. Wypłaty przyznanej pomocy zdrowotnej dokonuje się na wskazany przez uprawnionego rachunek bankowy lub w przypadku jego braku w kasie właściwej szkoły.

§ 6.

Wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, rozpatrywane są na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 7.

Traci moc uchwała Nr X/111/2015 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki oraz warunków
i sposobu i ich przyznawania.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Rokita

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe