Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/130/15 Rady Gminy Herby

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2015 r. poz., 1515), art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 7.600 zł zgodnie z poniższą tabelą

Zmniejszenia w planie dochodów budżetowych

Dział

Nazwa

Kwota

700

Gospodarka mieszkaniowa

7.600

Dochody majątkowe w tym:

- § 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

7.600

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany § 9 pkt 3 uchwały nr III/11/14 Rady Gminy Herby z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, który otrzymuje brzmienie "Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 515.736 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 960.736 zł".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski


Załącznik do Uchwały Nr XII/130/15
Rady Gminy Herby
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe