Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Gminy Mszana

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Mszana
uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.),

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Mszana, uwzględniający zapisy niniejszego Regulaminu;

3) przedsiębiorcach - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wybrany w drodze przetargu oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

4) meblach i odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów, odpadów elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon i odpadów niebezpiecznych;

5) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek;

6) Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie gminy specjalnie przygotowany i wyposażony obiekt, czynny w określonych dniach i godzinach, w których mieszkańcy mogą przekazywać wyselekcjonowane odpady niebezpieczne należące do grupy odpadów komunalnych;

7) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie gminy specjalnie przygotowany i wyposażony obiekt, czynny w określonych dniach i godzinach, w których mieszkańcy mogą przekazywać wyselekcjonowane odpady z surowców wtórnych takich jak: niebędące opakowaniami odpady z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, a także wydzielony z odpadów komunalnych gospodarstw domowych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób i cel ich utrzymywania;

9) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana".

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a przedsiębiorcę do odbierania wszystkich odpadów komunalnych, w tym niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (200301). Rodzaje odpadów komunalnych przeznaczonych do selektywnej zbiórki to:

1) żużle i popioły paleniskowe (200199, 100101);

2) papier (200101);

3) metal (200140);

4) tworzywa sztuczne (200139);

5) szkło (200102);

6) opakowania wielomateriałowe (200199);

7) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (200199, 200201, 200203, 200302);

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (200135, 200136, 200121, 200123);

9) przeterminowane leki i chemikalia (200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200125, 200126, 200127, 200128, 200129, 200130, 200131, 200132, 200180, 200199);

10) zużyte baterie i akumulatory (200133, 200134);

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307);

12) odpady budowlane i rozbiórkowe (200399);

13) zużyte opony (200399).

2. Zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a przedsiębiorcę do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (200301);

2) żużle i popioły paleniskowe (200199, 100101);

3) papieru (200101);

4) metalu (200140);

5) tworzyw sztucznych (200139);

6) szkła (200102);

7) opakowań wielomateriałowych (200199);

8) odpady zielone (200199, 200201, 200203, 200302).

3. Odpady określone w ust. 1 i 2 winny być odbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV.

4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz żużle i popioły paleniskowe należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach spełniających wymagania Polskich Norm. Nie należy dopuszczać do przepełniania i przeciążania pojemników.

5. Wyselekcjonowanych odpadów z papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji nie należy gromadzić w pojemnikach, tylko w specjalnych workach według wskazań zamieszczonych w treści na nich nadrukowanej, a w terminie przewidzianym harmonogramem przekazać przedsiębiorcy, przy czym przekazanie do odbioru powinno nastąpić nie wcześniej jak po wypełnieniu co najmniej 50% pojemności worka;

6. Selektywnie zbierane odpady komunalne papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji które nie są zbierane w workach, podlegają bezpośredniemu dostarczeniu przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie gminy.

7. Wydzielony z odpadów komunalnych gospodarstw domowych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu), lub dostarczenie do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bądź do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W przypadku braku możliwości dowiezienia przez mieszkańców odpadów takich jak: zmywarki, lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki elektryczne, automaty lub inne urządzenia elektryczne i elektroniczne większych rozmiarów niż wymienione, właściciel nieruchomości ma obowiązek wystawić te odpady przy wjeździe na nieruchomość w terminie przewidzianym harmonogramem lub po ogłoszeniu terminu akcji zbierania w połączeniu ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych.

8. Przeterminowane leki i chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, takie jak: farby, lakiery, tusze, kleje, lepiszcze, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, aerozole, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze niejadalne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, powstałe w związku z bytowaniem człowieka, podlegają bezpośredniemu dostarczeniu przez mieszkańców do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajdującego się w Mszanie na ul. Ks. Tuskera 1. Ponadto przeterminowanych lekarstw można pozbywać się umieszczając je w specjalnych pojemnikach znajdujących się w aptekach.

9. Zużyte baterie i akumulatory podlegają bezpośredniemu dostarczeniu ich przez mieszkańców do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych gdzie gromadzone są selektywnie. Ponadto zużytych baterii można pozbywać się umieszczając je w specjalnych pojemnikach znajdujących się na terenie szkół, i w Urzędzie Gminy, lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii.

10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić na terenie nieruchomości odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, a w terminie przewidzianym harmonogramem lub po ogłoszeniu terminu akcji zbierania, wystawić przy wjeździe na nieruchomość bez umieszczania ich w jakichkolwiek pojemnikach. Ponadto odpadów tych właściciel nieruchomości może pozbywać się dostarczając je bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Mszana.

11. Odpady budowlane i rozbiórkowe podlegają bezpośredniemu dostarczeniu przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Mszana. Ponadto odpadów tych właściciel nieruchomości może pozbywać się po zapełnieniu udostępnionego przez przedsiębiorcę kontenera na odpady za dodatkową odpłatnością.

12. Zużyte opony należy w terminie przewidzianym harmonogramem lub po ogłoszeniu terminu akcji zbierania w połączeniu ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych, wystawić przy wjeździe na nieruchomość bez umieszczania ich w jakichkolwiek pojemnikach lub przekazać podmiotowi prowadzącemu sprzedaż bądź wymianę opon. Ponadto odpadów tych właściciel nieruchomości może pozbywać się dostarczając je bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Mszana.

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:

1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, powinno nastąpić w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych, pojazdów, a także uciążliwości i zagrożenia dla innych użytkowników nieruchomości;

2) działania wynikające z realizacji postanowień pkt 1 nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni utwardzonych części nieruchomości.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, jest dozwolone pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że:

1) wykonywane będą naprawy nie stwarzające uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości;

2) czynności te nie będą powodowały zanieczyszczania środowiska, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z ustawą o odpadach.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz drogach publicznych przeznacza się pojemniki (kubły), worki z folii i kosze uliczne.

§ 7. 1. Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, oraz żużli i popiołów paleniskowych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki (kubły) na odpady, metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności nie mniejszej niż 110 litrów.

2. Odpady komunalne papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o następujących ujednoliconych kolorach:

1) zielonych, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe, o pojemności minimum 80 litrów;

2) żółtych, z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych i metalu oraz na opakowania wielomateriałowe o pojemności minimum 80 litrów;

3) niebieskich, z przeznaczeniem na papier i tekturę, o pojemności minimum 80 litrów;

4) brązowych, z przeznaczeniem na odpady zielone, odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji o pojemności minimum 80 litrów.

3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne o pojemności minimum 20 litrów.

§ 8. 1. Minimalna pojemność pojemników (kubłów) przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz żużli i popiołów paleniskowych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powinna wynikać z średniorocznej ilości wytwarzanych w regionie III odpadów komunalnych przypadającej na jednego mieszkańca, a wynikającej z planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego:

1) nieruchomości zamieszkałe przez 1-3 osoby powinny być wyposażone co najmniej w jeden pojemnik o pojemności minimum 110 l;

2) nieruchomości zamieszkałe przez 4-6 osób powinny być wyposażone co najmniej dwa pojemniki o pojemności minimum 110 l, lub jeden pojemnik o pojemności minimum 220 litrów;

3) nieruchomości zamieszkałe przez więcej niż 6 osób powinny być wyposażone co najmniej trzy pojemniki o pojemności minimum 110 l, lub jeden pojemnik o pojemności minimum 110 l i jeden minimum 220 l;

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników (kubłów) przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uwzględniającą średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych oraz liczbę osób korzystających z tych pojemników:

1) szkoły wszelkiego typu, przedszkola oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą powinny być wyposażone co najmniej w jeden pojemnik o pojemności minimum 110 l na każdych czterdzieścioro uczniów, pacjentów i pracowników;

2) lokale handlowe - 50 l na każde 100 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110 l na lokal;

3) punkty handlowe poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110 l na każdy punkt;

4) lokale gastronomiczne - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5) zakłady usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności minimum 110 l na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej jeden pojemnik minimum 110 l na zakład;

§ 9. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników nieruchomości i pracowników prowadzącego działalność w zakresie usuwania odpadów, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

2. Pojemniki i worki powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych.

3. Miejsca publiczne takie jak: skrzyżowania i przejścia dla pieszych na drogach publicznych, przystanki komunikacji, parkingi, należy przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażać w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

2) na placach i parkingach na każde 100 m2 powierzchni użytkowej 1 kosz.

4. Na cmentarzach powinno być wydzielone miejsce ustawienia pojemników na odpady, do którego będzie możliwy dojazd sprzętem obsługującym wywóz odpadów.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W związku z tym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz;

2) pojemniki nie powinny być uszkodzone;

3) pojemniki powinny być utrzymywane w stanie technicznym umożliwiającym jego mechaniczne opróżnienie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, poprzez umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach, a następnie wystawianie ich do odbioru.

2. Liczba pojemników i częstotliwość pozbywania się odpadów z nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół nich.

3. Pozbywanie się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach (kubłach) oraz żużli i popiołów paleniskowych gromadzonych w pojemnikach (kubłach) odbywać się będzie z terenu nieruchomości nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Pozbywanie się żużli i popiołów paleniskowych gromadzonych w pojemnikach (kubłach) odbywać się będzie z terenu nieruchomości 1 raz w miesiącu (okres letni od 1 kwietnia do 31 października) oraz 2 razy w miesiącu (okres zimowy od 1 listopada do 31 marca).

4. Pozbywanie się odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych, odbywać się będzie z terenu nieruchomości w workach nie rzadziej niż co miesiąc.

5. Pozbywanie się odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji odbywać się będzie co najmniej 1 raz w miesiącu (okres zimowy od 1 listopada do 31 marca) oraz 2 razy w miesiącu (okres letni od 1 kwietnia do 31 października).

6. Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon odbywać się będzie z terenu nieruchomości, nie rzadziej niż 1 raz do roku. Ponadto odpadów tych właściciel nieruchomości może pozbywać się dostarczając je bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Mszana.

7. Pozbywanie się odpadów budowlanych pochodzące z budów, rozbiórek i remontów budynków, odbywać się będzie poprzez bezpośrednie dostarczenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Mszana. Ponadto odpadów tych właściciel nieruchomości może pozbywać się po zapełnieniu udostępnionego przez przedsiębiorcę kontenera na odpady za dodatkową odpłatnością.

8. Pozbywanie się odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie na bieżąco w określonych dniach i godzinach w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanym w Mszanie przy ulicy Ks. Tuskera 1.

9. Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie na bieżąco w określonych dniach i godzinach w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dodatkowo pozbywanie się odpadów takich jak: zmywarki, lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki elektryczne, automaty lub inne zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne większych rozmiarów niż wymienione, odbywać się będzie z terenu nieruchomości, z częstotliwością nie rzadziej niż raz w roku w trakcie 'akcji wystawka' ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych.

10. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej raz na kwartał. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych (zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni przydomowych), gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 12. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie przy czym zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię.

2. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w zależności od potrzeb, przy czym zarządzający cmentarzami mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania się odpadów na ziemię.

§ 13. 1. Ustala się, iż pojemniki z odpadami przeznaczonymi do wywozu należy wystawić w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

2. W przypadkach szczególnych po uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3. Odpady zbierane w ramach zbiórek akcyjnych muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu.

4. Pojemniki i worki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy usytuować w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich.

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez właściciela nieruchomości do przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, z którym podpisał umowę.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie w regionalnych i zastępczych instalacjach przetwarzania odpadów regionu III, w taki sposób aby:

1) następowało zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, zgodnego z wymogami ochrony środowiska, do poziomu wymaganego w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego;

2) następowało zwiększenie odzysku odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów, do poziomu wymaganego w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego;

3) następowało zwiększenie selektywnego zbierania odpadów zielonych do poziomu wymaganego w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego;

4) następowało zwiększenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, do poziomu wymaganego w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego;

5) następował rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych do poziomu wymaganego w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego;

6) następowało zwiększenie udziału przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i remontowych, do poziomu wymaganego w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 16. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy psów asystujących;

2) właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego;

3) osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są utrzymywać je na terenie swojej nieruchomości, w sposób gwarantujący niewydostanie się ich poza jej ogrodzenie;

2. Dodatkowo w odniesieniu do osób utrzymujących psy:

1) prowadzenie psa na uwięzi poza terenem własnej nieruchomości, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu także w nałożonym kagańcu;

2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, a pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 17. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich;

2) ograniczenia najbardziej dotkliwych uciążliwości dla środowiska oraz wobec osób trzecich, w tym emisji będącej jej skutkiem do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;

3) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzony jest chów zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią;

4) ustawiania uli dla pszczół w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich;

5) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zajęte pod działalność handlową, gastronomiczną, oświatową i ochrony zdrowia co najmniej 2 razy w roku tj. raz w okresie wiosennym i raz w okresie jesiennym.

2. Ustala się terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji:

1) w terminie wiosennym - kwiecień;

2) w terminie jesiennym - wrzesień.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 19. Traci moc uchwała Nr XXVII/11/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 4 marca 2013 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana.

§ 20. § 20 Uchyla się uchwałę Rady Gminy Mszana Nr XI/74/2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 22. § 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Andrzej Kaperczak


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr ………………………… 2015

RADY GMINY MSZANA

z dnia ……………... 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Mszana

Podjęcie nowej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015r. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały.

W związku z nowelizacją przedmiotowej ustawy, gmina została zobowiązana do przyjęcia nowego Regulaminu w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, tj. do 31 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust 2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana, w tym:

- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

- rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

- inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

- wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

- obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim.

W świetle powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe