Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Gminy Mszana

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Gminy Mszana
uchwala:

§ 1. 1) Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w § 1 i § 2 Uchwały Nr XII.92.2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

2) Zwolnienia określone w § 1 pkt 1 są dokonywane po złożeniu do Wójta Gminy Mszana następujących dokumentów:

a) deklaracji (nowy płatnik) lub korekty deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem kwoty zwolnienia w wyliczonej stawce opłaty miesięcznej;

b) zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie potwierdzającego spełnienie wymaganego kryterium dochodowego;

3) Zwolnienie obowiązuje od miesiąca, w którym złożono deklarację lub korektę deklaracji określoną w § 1 ust. 2 pkt a niniejszej uchwały.

§ 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Mszana o każdej zmianie warunków mających wpływ na zakres otrzymanego zwolnienia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Andrzej Kaperczak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Dz.U.2013.1399 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

Zgodnie z danymi z Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 11.12.2015 r. osob uprawnionych do zwolnienia było 110. Licząc wysokosć zwolnienia po stawce jaka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, zwolnienie miesięczne wyniesie 1 100,00 zł, natomiast rocznie zwolnie wyniesie 13 200,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe