Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 105/XIV/2015 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/XIII/2015 Rady Gminy Niegowa z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1515), art.8 i art.10 ust.1 i ust.2, art.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, poz.849 z późn. zm.), art.4 ust.1, i art.13, pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1484) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku (M.P. z 2015 roku, poz.735) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (M.P. z 2015 roku, poz. 1029) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 90/XIII/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Użyte w § 1 pkt 4 i pkt 6 wyrazy "3 osie" zastępuje się wyrazami "3 osie i więcej".

2. § 5 otrzymuje brzmienie "Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Niegowa


Mariusz Dzieża

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe