Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/192/15 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej,

Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 08.03.2013r. poz. 2193) zmienionej uchwałą Nr XXVIII/291/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11.04.2013 r. poz. 3351) zmienionej uchwałą Nr IV/31/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasienica (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20.02.2015r. poz. 889) wprowadza się następujące zmiany:

1. w §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "ust. 2. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych suchych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane worki przeznaczone do zbierania odpadów."

2. w §17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "ust. 1. Odpady mokre i odpady zielone oraz odpady niesegregowane (zmieszane), odbierane są dwa razy w miesiącu kalendarzowym."

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "ust. 3. W przypadku nieruchomości, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów energetycznych właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia popiołu w odrębnym pojemniku o pojemności:110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów przystosowanym do obsługi przez specjalistyczne środki transportu. Popiół odbierany jest dwa razy w miesiącu kalendarzowym w okresie od 1 października do 30 kwietnia. Można go również dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych."

3. w §19 ust. 1: pkt 1 otrzymuje brzmienie: "pkt 1. Odpady zmieszane, odpady mokre, odpady zielone, odpady suche i popiół odbierane są z nieruchomości przez właściwego przedsiębiorcę. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są odpady zielone w ilości jednego pojemnika o pojemności 110/120 litrów miesięcznie."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe