Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/195/15 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica i warunków oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w niniejszej uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Deklaracja złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej dla Urzędu Gminy Jasienica poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) adres: /Jasienica/skrytka.

3. Tryb składania deklaracji w formie elektronicznej:

1) poprzez pismo ogólne dołączając deklarację w postaci załącznika w następujących formatach pliku: doc, docx, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades,

2) poprzez wypełniony formularz deklaracji znajdujący się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ( http://www.epuap.gov.pl) opublikowanej przez Urząd Gminy Jasienica.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4.

Traci moc: Uchwała Nr XXVIII/293/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasienica (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11.04.2013r. poz. 3353). Uchwała Nr XLIV/484/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 30.10.2014r. poz. 5363).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt


Załącznik do Uchwały Nr XIV/195/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe