Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/211/15 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2015 rok

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 roku poz.1515)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 1 035 515,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 614 000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 4 233,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 772 159,97 złotych.

5. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 085 813,87 złotych.

6. Przychody budżetu gminy wynoszą 245 897,90 złotych w tym: przychody z tytułu wolnych środków 245 897,90 złotych.

7. Rozchody budżetu gminy wynoszą 932 244,00 złotych w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 932 244,00 złotych.

8. Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 686 346,10 złotych przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek krajowych w kwocie 686 346,10 złotych.

9. Dokonać przeniesień planu dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

10. Dokonać przeniesień planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/211/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2015 rok

L.p.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł)

1

010

Rolnictwo i łowiectwo

4 878,00

b) dochody majątkowe

4 878,00

w tym:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

4 878,00

2

600

Transport i łączność

3 617,00

a) dochody bieżące

3 617,00

w tym:

wpływy z usług

3 143,00

wpływy z różnych dochodów

474,00

3

700

Gospodarka mieszkaniowa

17 576,00

a) dochody bieżące

17 576,00

w tym:

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

15 296,00

pozostałe odsetki

415,00

wpływy z różnych dochodów

1 865,00

4

750

Administracja publiczna

110,00

a) dochody bieżące

110,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów

110,00

5

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 008 069,00

a) dochody bieżące

1 008 069,00

w tym:

podatek rolny

30 541,00

wpływy z opłaty targowej

724,00

wpływy z opłaty skarbowej

461,00

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

3 234,00

wpływy z różnych opłat

23,00

podatek dochodowy od osób fizycznych

940 452,00

podatek dochodowy od osób prawnych

32 634,00

6

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 151,00

a) dochody bieżące

1 151,00

w tym:

wpływy z różnych opłat

1 090,00

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

61,00

7

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

114,00

a) dochody bieżące

114,00

w tym:

wpływy z różnych opłat

114,00

Razem:

1 035 515,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/211/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2015 rok

L.p.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł)

1

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

614 000,00

a) dochody bieżące

614 000,00

w tym:

podatek od nieruchomości

350 000,00

podatek od spadków i darowizn

66 500,00

podatek od czynności cywilnoprawnych

197 500,00

Razem:

614 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/211/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przeniesienie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2015 rok

Zmniejszenia

L.p.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł)

1

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 544 205,52

b) dochody majątkowe

1 544 205,52

w tym:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu: "Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica"

1 544 205,52

Razem:

1 544 205,52

Zwiększenia

L.p.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł)

1

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 544 205,52

b) dochody majątkowe

1 544 205,52

w tym:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie projektu: "Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego" w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

1 544 205,52

Razem:

1 544 205,52


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/211/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2015 rok

Klasyfikacja

Nazwa - treść

Kwota (zł)

Dział

Rozdz.

1

2

3

4

600

Transport i łączność

3 143,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 143,00

w tym:

a) wydatki bieżące

3 143,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 143

w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 143

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 090,00

90002

Gospodarka odpadami

1 090,00

w tym:

a) wydatki bieżące

1 090,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 090

w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 090

Razem:

4 233,00

Przeznaczenie wydatków:

Dział 600

wydatki bieżące:

utrzymanie i remont przystanków autobusowych na terenie gminy

3 143,00

Dział 900

wydatki bieżące:

gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminie

1 090,00

Razem:

4 233,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/211/15
Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przeniesienie planu wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2015 rok

Zmniejszenie

Klasyfikacja

Nazwa - Treść

Kwota

Dział

Rozdz.

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 200 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 200 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

1 200 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
1 200 000

Razem:

1 200 000,00

Zmniejszenie wydatków:

Dział 700

wydatki majątkowe:

Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w Gminie Jasienica

1 200 000,00

Zwiększenie

Klasyfikacja

Nazwa - Treść

Kwota

Dział

Rozdz.

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 200 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 200 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

1 200 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 200 000

Razem:

1 200 000,00

Zwiększenie wydatków:

Dział 700

wydatki majątkowe:

Zakup gruntu

1 200 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe