Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.2 określa odrębna uchwała.

§ 2.

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16,00 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3.

1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100) od miesięcznych stawek opłat, o których mowa w § 2.

3. Potwierdzeniem posiadania prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 jest przedłożenie oświadczenia przez właściciela nieruchomości.

§ 4.

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 2.

2. Ustala się stawkę opłaty za opróżnienie pojemnika lub worka o niżej określonej pojemności:

1) na zmieszane odpady komunalne:

a) o pojemności 110 l - w wysokości 18,80 zł;

b) o pojemności 120 l - w wysokości 19,70 zł;

c) o pojemności 240 l - w wysokości 35,40 zł;

d) o pojemności 1100 l - w wysokości 151,80 zł;

e) o pojemności 5 m3 - w wysokości 379,50 zł;

f) o pojemności 7 m3 - w wysokości 506,00 zł;

2) na bioodpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) o pojemności 110 l - w wysokości 11,40 zł;

b) o pojemności 120 l - w wysokości 12,70 zł;

c) o pojemności 140 l - w wysokości 15,20 zł;

d) o pojemności 240 l - w wysokości 25 30 zł;

e) o pojemności 1100 l - w wysokości 126,50 zł;

3) na surowce wtórne zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) o pojemności 60 l - w wysokości 4,50 zł;

b) o pojemności 100 l - w wysokości 5,10 zł;

c) o pojemności 240 l - w wysokości 10,10 zł;

d) o pojemności 700 l - w wysokości 31,60 zł

e) o pojemności 1100 l - w wysokości 50,60 zł;

f) o pojemności 5 m3 - w wysokości 151,80 zł;

g) o pojemności 7 m3 - w wysokości 202,40 zł;

4) na żużel zbierany i odbierany w sposób selektywny:

a) o pojemności 110 l - w wysokości 9,60 zł;

b) o pojemności 120 l - w wysokości 10,10 zł;

c) o pojemności 240 l - w wysokości 20,20 zł;

d) o pojemności 1100 l - w wysokości 94,90 zł;

e) o pojemności 5 m3 - w wysokości 354,20 zł;

f) o pojemności 7 m3 - w wysokości 442,80 zł;

3. Ilość pojemników lub worków na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.3 określa odrębna uchwała.

§ 5.

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości:

1) 120 złotych za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) 180 złotych za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 9.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

Przewodniczący Rady


Wojciech Sobel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe