Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 7 grudnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 353/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11 z 2009r. poz. 322) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 43/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r. poz. 75).

Przewodniczący Rady Miejskiej


Gabriel Podbioł


Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 7 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 353/XXXIV/08
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we
wschodniej części miasta Lublińca

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust 8, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dn. 10 maja 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą nr 225/XXIII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 marca 2008 r.

na wniosek Burmistrza Miasta Lublińca

Rada Miejska w Lublińcu

po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zawartymi

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

miasta Lublińca

uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta

Lublińca w rejonie ul. Klonowej o pow. ok. 31.73 ha, dla których przyjmuje następujące

ustalenia:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. W zapisach Planu uwzględnia się ustalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca", a w szczególności założenia dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie przeznaczenia pod przemysł i usługi oraz rozwój infrastruktury na terenie gminy.

§ 2. 1. Integralną częścią ustaleń planu są obowiązujące oznaczenia na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej Uchwały:

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu - nie dotyczy ze względu na brak występowania

4. Rysunek planu obejmuje:

1) granicę obszaru opracowania miejscowego planu,

2) linie rozgraniczające tereny o określonych funkcjach lub tereny o różnych zasadach zagospodarowania wraz z adaptacją istniejącego zagospodarowania zgodnie z tą funkcją,

3) linie zabudowy- nieprzekraczalne,

4) symbol identyfikacyjny terenu zgodnie z § 4.

5. Ustawa powołana w Uchwale bez bliższego określenia oznacza ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. Sposób użytkowania terenu wprowadzony ustaleniami planu nie może naruszać:

1) praw właścicieli, użytkowników i władających terenami przyległymi,

2) aktualnie obowiązujących norm technicznych, przeciwpożarowych i sanitarnych,

3) wymagań ochrony środowiska.

7. Dla niniejszego planu została sporządzona i uwzględniona "Prognoza oddziaływania na środowisko" oraz "Prognoza skutków finansowych".

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące planu

§ 3. 1. Rozwiązania niniejszego planu obejmują zasady i ustalenia planu w zakresie ładu przestrzennego oraz wymagania ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu.

2. Pojęcia używane w dalszych przepisach, należy rozumieć jak niżej:

1) teren - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, barwnym oznaczeniem i opisany symbolem identyfikacyjnym;

2) linia zabudowy - nieprzekraczalna linia, której nie może przekroczyć obrys obiektu budowlanego trwale połączonego z gruntem;

3) powierzchnia zabudowy - wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi do powierzchni działki w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń tekstowych oraz rysunku planu jest teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi.

2. Każdy z rozgraniczonych terenów oznaczony jest symbolem odpowiadającym funkcji wiodącej występującej w jego granicach. Wyznaczono tereny:

1) działalności produkcyjnej, składów i magazynów oraz handlu P,

2) drogi publicznej dojazdowej KDD,

3) teren komunikacji kolejowej KK.

§ 5. Na terenach, o których mowa w § 4 ustala się następujące przeznaczenie:

1) przeznaczenie podstawowe - zdefiniowane dla danego terenu, przeważa powierzchniowo i funkcjonalnie na danym obszarze, wydzielonym liniami rozgraniczającymi,

2) przeznaczenie dopuszczalne - wzbogaca i uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub występuje oddzielnie na powierzchni nie większej niż 50 % terenu

3) przeznaczenie uzupełniające - wzbogaca i uzupełnia przeznaczenie podstawowe i jest realizowane wspólnie z przeznaczeniem podstawowym

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. Warunki, zasady i standardy zabudowy terenu objętego planem realizowane są według nadrzędnej zasady równowagi środowiska.

Rozdział 4.
Szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu

§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem 147aP ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny wytwórczości, zakłady przemysłowe, urządzenia produkcji budowlanej, centra technologiczne, składy, magazyny i hurtownie, urządzenia infrastruktury technicznej.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu (budynki administracyjno-techniczne)

b) sieci infrastruktury technicznej

c) układ dróg wewnętrznych, rozbudowa bocznicy kolejowej, parkingi, zespoły garaży

d) zieleń.

3) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) tereny usług (w tym stacja obsługi pojazdów, stacja paliw, myjnia)

b) umieszczanie tablic reklamowych w tym typu billboard,

c) przebudowa skrzyżowania ul. Klonowej z Częstochowską

4) Ustalenia ogólne:

a)[1]) należy zapewnić miejsca do parkowania i garażowania pojazdów osobowych i ciężarowych zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeznaczenia terenu i z prowadzonej działalności (min. w ilości 1 miejsce postojowe na 1 zatrudnionego pracownika) wyłącznie na terenie nieruchomości

b) nawierzchnie przeznaczone pod komunikację samochodową, parkingi i przejścia dla pieszych należy utwardzić

c) organizacja ruchu pojazdów oczekujących na wjazd na teren inwestycyjny w taki sposób, aby postój odbywał się na terenie nieruchomości

d) możliwość adaptacji, modernizacji, rozbudowy istniejącej zabudowy.

Symbol terenu

Typ ustalenia

Treść ustalenia

147aP

nakaz

- wprowadzenia zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie z terenami zabudowy mieszkaniowej od strony ulicy Klonowej - szerokość pasa zieleni izolacyjnej nie może być mniejsza niż 10 m

5) W zakresie zabudowy obowiązuje:

a) linia zabudowy - nieprzekraczalna:

- min. 8 m od linii rozgraniczającej teren od strony ulicy Częstochowskiej

- min. 10 m od linii rozgraniczającej teren od strony ulicy Klonowej

- zgodnie z rysunkiem planu dla realizacji zjazdu do ulicy Częstochowskiej

- min. 6 m od linii rozgraniczającej teren komunikacji kolejowej KDD

- min. 25 m od wschodniej granicy opracowania planu

b) wysokość zabudowy - nie przekraczająca uzasadnionych potrzeb technologicznych

c) stosowanie stonowanej jednorodnej kolorystyki i prostej formy architektonicznej

d) dachy o indywidualnych rozwiązaniach projektowych.

6) W zasadach zagospodarowania terenu obowiązuje:

a) dopuszczalna maksymalna zabudowana powierzchnia działki do 80% powierzchni terenu działki

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki 20%

c) maksymalna intensywność zabudowy do 2 - liczona w granicach działki.

7) W zasadach podziału terenu obowiązuje:

a) każdy planowany i dopuszczony podział istniejących nieruchomości winien uwzględniać zasadę pełnej bezpośredniej dostępności do urządzeń infrastrukturalnych

b) przy wtórnych podziałach dostępność do infrastruktury technicznej należy zapewnić odpowiednim zapisem w Księdze Wieczystej

c) minimalna powierzchnia nowoutworzonych działek, niezabudowanych - 1ha, z wyłączeniem nieruchomości wydzielanych pod obsługę komunikacyjną i infrastrukturę techniczną.

§ 8. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem zapewnia się wyłącznie z istniejącej drogi publicznej ulicy Klonowej poprzez istniejące skrzyżowanie drogi krajowej nr 46 z ulicą Klonową. W ramach informacji wskazuje się, iż przy realizacji inwestycji na terenie 147aP może wystąpić konieczność przebudowy skrzyżowania ulicy Klonowej z drogą krajową nr 46.

2. Obsługę komunikacyjną wewnętrzną terenu zapewnia się poprzez układ dróg wewnętrznych oraz z wykorzystaniem terenu pod drogę publiczną o charakterze drogi dojazdowej zapewniającej dostęp - podmiotom inwestycyjnym - do terenu komunikacji kolejowej /wg rysunku planu KK - tj. bocznicy kolejowej/ oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe - droga publiczna dojazdowa.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci infrastruktury technicznej,

b) rozbudowa bocznicy kolejowej.

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD obowiązuje:

1) szerokość w liniach rozgraniczających min 15 m,

2) przekrój uliczny jedno-jezdniowy z dwoma pasami ruchu, o szerokości jezdni min. 6.0 m,

3) zakończenie drogi placem do zawracania z zakazem włączenia jej do drogi krajowej nr 46.

5. W odniesieniu do układu komunikacji wewnętrznej obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających min.10 m.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KK ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji kolejowej

2) Przeznaczenie dopuszczalne - sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 5.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 10. 1. W zagospodarowaniu terenów należy kierować się zasadą racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, utrzymania istniejącej równowagi przyrodniczej.

2. Zasady ochrony środowiska i przyrody winny zapewnić utrzymanie istniejącego systemu przyrodniczego w strukturze przestrzennej miasta Lubliniec.

§ 11. W ramach ochrony wartości przyrodniczych wprowadza się następujące ograniczenia:

1) zakaz lokalizacji inwestycji, których oddziaływanie wykracza poza granice terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi

2) zakaz lokalizacji inwestycji przekraczających dopuszczalne normy uciążliwości określone w przepisach szczególnych

3) ścieki przemysłowe i produkcyjne mogą być wprowadzone do systemów kanalizacji miejskiej w przypadku, gdy spełniają parametry ścieków komunalnych; w przeciwnym wypadku wymagają oczyszczenia w urządzeniach lokalnych

4) w zakresie gospodarki odpadami nakaz wyposażenia nieruchomości i punktów prowadzenia działalności usługowej w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz systematycznego ich wywozu

5) zakaz gromadzenia odpadów, za wyjątkiem odpadów związanych z działalnością prowadzoną na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie

6) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków komunalnych i wód opadowych lub roztopowych do wód lub do ziemi

7) w celu ograniczenia tzw. niskiej emisji szkodliwych substancji do atmosfery, obowiązuje nakaz stosowania niskoemisyjnych źródeł energii

8) nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu.

Rozdział 6.
Ustalenia ogólne w zakresie infrastruktury technicznej

§ 12. 1. Obowiązuje nakaz podczyszczenia wód opadowych z powierzchni zanieczyszczonych przed ich wprowadzeniem do wód lub ziemi.

2. Wody opadowe z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych wprowadzone do wód lub ziemi winny spełniać określone warunki zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Wymagane zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dojazdu.

§ 13. W ramach obszaru objętego planem ustala się w odniesieniu do sieci wodociągowej i jej podstawowego systemu zasilania oraz obsługi zaopatrzenia w wodę możliwość rozbudowy lokalnych przyłączy oraz ich podłączenie do istniejących sieci wodociągowych.

§ 14. W obrębie obszaru objętego planem ustala się w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych:

1) rozwój sieci niskiego napięcia

2) budowę nowych stacji transformatorowych o wielkości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania obiektów, po wyczerpaniu mocy istniejących urządzeń.

§ 15. W odniesieniu do podstawowego systemu sieci telekomunikacyjnych ustala się :

1) rozwój sieci centrali telefonicznej oraz sieci abonenckiej

2) możliwość lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej przy zachowaniu odległości 100m od terenów zabudowy mieszkaniowej.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 16. 1. Ustala się stawkę procentową dla nieruchomości, dla których wartość wzrasta w związku z uchwaleniem zmiany planu zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%.

2. Dla terenów stanowiących własność gminy i nie będących przedmiotem użytkowania wieczystego stawka procentowa nie ma zastosowania.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

(tekst jednolity)


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 4 uchwały nr 43/III/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r. poz. 75)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe