| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/159/2015 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz.1515.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec określa:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 35.846.478 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 34.213.881 zł

- dochody majątkowe w wysokości 1.632.597 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 38.149.435 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 30.688.685 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7.460.750 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.302.957 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - w wysokości 1.972.153 zł

- pożyczek - w wysokości 330.804 zł.

§ 4. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.600.000 zł, w tym:

- kredyty w wysokości - 2.269.196 zł

- pożyczki w wysokości - 330.804 zł.

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 297.043 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.254.856 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.254.856 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 6. 1. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych planowanych do udzielenia z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000 zł (rozdz. 75618, § 0480) i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w kwocie 180.000 zł (rozdz. 85153 od § 4210 do § 4300 - 5.000 zł; rozdz. 85154 od § 4010 do § 4440 - 175.000 zł) oraz zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach powyższego programu w kwocie 10.000 zł (rozdz. 85206 § 2360).

§ 10. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł (rozdz. 90019 § 0690) oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 100.000 zł (rozdz. 85412 § 4300 - 10.000 zł; rozdz. 90001 § 6050 - 85.000 zł; rozdz. 90019 § 4300 - 5.000 zł)

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.274.193 zł (rozdz. 90002 § 0490) i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.274.193 zł (rozdz. 90002 od § 4010 do § 4300 - 1.274.193 zł).

§ 12. Rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł i rezerwę celową w wysokości 80.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.302.957 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 297.043 zł

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 14. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 16. Upoważnienie dla jednostek pomocniczych Gminy Rudziniec do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu zgodnie z planem wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 17. Szczególne zasady wykonywania budżetu polegające na przyjmowaniu uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków przy jednoczesnym zmniejszeniu wykonania tych wydatków.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik do Uchwały Nr XVII/159/2015
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »