Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/115/16 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 13 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Łazy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1457 z późn. zm.) Rada Miejska w Łazach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Łazy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dotacji udziela się na podstawie wniosku złożonego przez podmiot prowadzący żłobek";

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Podmiot prowadzący żłobek przedkłada w terminie do 8. dnia każdego miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą dzieci obiętych opieką w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach


Anna Staniaszek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe