Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII.83.2015 Rady Gminy Ślemień

z dnia 29 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r.,poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych# (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity :Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.)

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVI.75.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zmienia się zapis § 6 o treści: "Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego" który otrzymuje brzmienie:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jurczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe