Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 627/2015 Wójta Gminy Jaworze; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Jaworze zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Tekst pierwotny

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski -Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia "Powiatem"

a

Gminą Jaworze, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Jaworze - Radosława Ostałkiewicza

zwaną w treści porozumienia "Gminą"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm) oraz Uchwały Nr V/13/88/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Jaworze zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr X/79/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 19 października 2015 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie na wniosek Gminy zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4417 S Świętoszówka - Bielsko.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 w całości zostanie sfinansowane ze środków z Budżetu Gminy Jaworze w 2015 r.

§ 2. 1. Realizacja zadania określonego w §1 nastąpi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 3. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 4. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności


§ 5. Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


dr Radosław G. Ostałkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe