Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 634/2015 Wójta Gminy Bestwina; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Tekst pierwotny

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia "Powiatem"

a

Gminą Bestwina, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Bestwina - Artura Beniowskiego

zwaną w treści porozumienia "Gminą"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/16/111/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr X/77/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przejęcie do realizacji od Powiatu Bielskiego zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bestwina, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje, prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie przebudowy drogi powiatowej S4471 Bestwina-Janowice-Hałcnów ul. Janowicka w Janowicach i Bestwinie, wraz z obowiązkami zarządcy drogi wynikającymi z art. 20 ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:

- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

- pełnienie funkcji inwestora;

- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich

- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

- zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych

na okres realizacji i trwałości operacji,

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie finansowane ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków własnych budżetu Gminy Bestwina.

3. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków EFRROW wskazanych w ust. 2.

§ 2. 1. Realizacja zadania określonego w §1 nastąpi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 3. W celu zapewnienia kompleksowego rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej, Powiat deklaruje, do czasu zakończenia zadania określonego §1 ust. 1 (złożenie wniosku o płatność końcową), zrealizowanie lub rozpoczęcie realizacji operacji polegającej na budowie, przebudowie drogi łączącej się z drogą będącą przedmiotem zadania określonego w §1 ust. 1.

§ 4. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 6. Porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


mgr Artur Beniowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe