Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 29 grudnia 2015r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Miasta Żory

Tekst pierwotny

zawarty w dniu 29 grudnia 2015 r. pomiędzy:

Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:

Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta, działający na podstawie upoważnienia nr Or.077.746.2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 sierpnia 2015 r.,

a

Miastem Żory, z siedzibą w Żorach przy Al. Wojska Polskiego 25, które reprezentuje:

Waldemar Socha - Prezydent Miasta.

§ 1. W Porozumieniu z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie: objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Miasta Żory ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany w § 3:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Coroczną wysokość dofinansowania przez Miasto Żory określi aneks do Porozumienia. Wysokość dotacji zostanie uzgodniona przez strony w formie pisemnej najpóźniej do dnia 15 października roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy."

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Miasto Żory zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. w wysokości: 97.104 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto cztery złote), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Miasta Żory."

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w wysokości określonej w ust. 4, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 31 marca 2016 r. - w wysokości 32.368 zł,

- II transza - do 30 czerwca 2016 r. - w wysokości 32.368 zł,

- III transza - do 30 września 2016 r. - w wysokości 32.368 zł."

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

MIASTO RYBNIKMIASTO ŻORY

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Masłowski

Prezydent Miasta


Waldemar Socha

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe