Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 8 Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 13 stycznia 2016r.

do Porozumienia z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wysokości środków finansowych przekazywanych na realizację zadań, terminy płatności oraz sposób przekazywania

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach:

1. mgr inż. Joachima Smyłę- Starostę Lublinieckiego

2. mgr Tadeusza Koninę- Wicestarostę Lublinieckiego

zwanym dalej "Przekazującym"

a Gminą Woźniki reprezentowaną przez:

1. Alojzego Cichowskiego- Burmistrza,

2. Dorotę Musik- Skarbnika Gminy

zwanym dalej "Przejmującym".

§ 1.

Do § 1 dodaje się ust. 9) o następującej treści:

Zgodnie z § 4 Porozumienia zawartego w dniu 23 lutego 2011 r. na okoliczność przekazania - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi, ustala się następującą kwotę 382.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na rok 2016 na jego realizację. Dotacja ta zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Rozdział 60014 § 2310.".

§ 2.

Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Przekazujący:Przejmujący:

Starosta Lubliniecki


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina

Burmistrz


Alojzy Cichowski


Skarbnik Gminy


Dorota Musik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe