Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212,art.214,art.215, art 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.) i lit.d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.1515)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

1. Ustala się dochody ogółem budżetu Gminy Kobiór na rok 2016, zwany dalej budżetem, w łącznej kwocie 15.401.730,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 15.151.730,00 zł;

2) dochody majątkowe: 250.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 r. w wysokości 20.069,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki ogółem budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 15.390.469,76 zł, w tym;

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 14.486.230,62 zł

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 904.239,14 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmuje plan wydatków bieżących, o których mowa w ust.1pkt 1, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 12.243.484,70 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.175.279,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.068.205,70 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 719.608,00 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.466.347,92 zł;

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 0,00 zł;

e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kobiór lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2016 - w kwocie łącznej 0,00 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego 56.790,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych o których mowa w ust.1 pkt 2 ,w tym :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 904.239,14 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 0,00

b) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł;

c) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 11.260,24 zł która zostanie przekazana na spłatę pożyczek.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 231.375,76 zł z tytułu:

a) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 173.549,23 zł

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 57.826,53 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 242.636,00 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 57.840,00 zł

2) spłatę rat pożyczek w kwocie 184.796,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł i wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107.000,00 zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 981.967,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.550,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 745.428,00 zł i wydatki z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 902.500,00 zł.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 33.000,00 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000,00 zł.

§ 7.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2016 jak w załączniku nr 6.

§ 8.

Określa się plany:

1. Dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku nr 7.

2. Przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego jak w załączniku nr 8.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł,

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł;

2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych w ramach rozdziału;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Przemysław Sawicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.89.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.89.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2,1 do Uchwały Nr RG.0007.89.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2,1.pdf


Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr RG.0007.89.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.89.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG.0007.89.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG.0007.89.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG.0007.89.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr RG.0007.89.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr RG.0007.89.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział Rozdział

wyszczególnienie

Planowany stan funduszu obrotowego na początku roku

Przychody

Koszty ogółem

w tym:

planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku

ogółem

w tym: dotacja z budżetu

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

wydatki majątkowe

wpłata do budżetu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

64.000,00

936.068,00

-

936.068,00

540.070,00

-

-

64.000,00

90001

gospodarka ściekowa i ochrona wód

64.000,00

936.068,00

-

936.068,00

540.070,00

-

-

64.000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe