Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 287/XVII/2016 Rady Miasta Rybnika

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Tekst pierwotny

Działając na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami),

- art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2, art. 44 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zmianami),

- art. 3 pkt 3, art. 57 § 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

RADA MIASTA RYBNIKA
uchwala:

§ 1. Wprowadzić opłatę prolongacyjną z tytułu:

1) rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy lub powiatu,

2) odroczenia lub rozłożenia na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 2. Opłata prolongacyjna, o której mowa w § 1, ma zastosowanie także do opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zmianami).

§ 3. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 4. Traci moc uchwała nr 411/XXVII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Fudali

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe