Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 290/XVII/2016 Rady Miasta Rybnika

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Tekst pierwotny


Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami),

- art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ze zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,


Rada Miasta Rybnika
uchwala:


§ 1. W uchwale nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta z własnej inicjatywy lub na wniosek, o którym mowa w § 8.".

2) § 6 otrzymuje brzmienie: "Tworzy się kapitułę jako organ opiniodawczy Prezydenta Miasta w zakresie przyznawania nagród i wyróżnień. Skład kapituły oraz regulamin jej działania ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.",

3) w § 8:

a) w ust. 1, 2 i 3 uchyla się odpowiednio pkt 3,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie: "Biuro przekazuje wnioski spełniające wymagania formalne, wskazane w ust. 4, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Rybnika oraz kapitule.",

c) ust. 12 otrzymuje brzmienie: "Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz kapituła przedstawiają Prezydentowi Miasta swoją opinię w zakresie przyznania nagród/wyróżnień.",

d) ust. 13 otrzymuje brzmienie: "Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz kapituła opiniując złożone wnioski weźmie pod uwagę: 1) wyniki sportowe, osiągnięte przez zawodnika/ów w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, 2) rodzaj dyscypliny sportu uprawianej przez zawodnika/ów, 3) znaczenie osiągniętego wyniku sportowego dla promocji Miasta Rybnika w kraju i za granicą.",

e) ust. 14 otrzymuje brzmienie: "Prezydent Miasta, przyznając nagrodę/wyróżnienie z własnej inicjatywy, nie stosuje trybu określonego w ust. 5. Inicjatywa Prezydenta Miasta wymaga jednakże zaopiniowania przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz kapitułę.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Fudali

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe